ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant uitdrukkelijk dat onze algemene verkoopsvoorwaarden en de hierna aangehaalde algemene leveringsvoorwaarden door hem gekend zijn.

2. Door gebruik te maken van onze containers komt een huurovereenkomst tot stand. In dit licht wordt hierna verwezen naar de klant als de ‘huurder’.

– In het algemeen dienen onze diensten als volgt te worden geïnterpreteerd: Wij verhuren containers, zetten de container op de door huurder aangewezen plaats en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid, de inhoud van de container naar de verwerkingsinstanties.

– Onder verwerkingsinstanties dienen te worden verstaan: de stortplaats, verbrandingsoven en andere verwerkingsinstanties.

– Ons personeel in niet gemachtigd om een schriftelijke overeenkomst tussen de huurder en onze firma te ondertekenen.

3. Onze prijsopgave is slechts geldig voor maximaal dertig dagen en is steeds exclusief BTW en andere taksen, en houdt rekening met een op normale wijze te bereiken plaats waar de container moet worden neergezet. Eventuele verhogingen van het stortgeld, verbrandingskosten, milieutaksen en dergelijke, ons bijvoorbeeld opgelegd door een reglementering of ons aangerekend door de verwerkingsinstanties zullen wij ten alle tijden aan de huurder aanrekenen. Eventuele sluiting van de gebruikelijke verwerkingsinstallatie zullen wij het afval aanbieden op een andere stortplaats, verbrandingsoven of verwerkingsinstantie. De bijkomende kost hiervoor door ons gemaakt, zoals vervoer, manuren en dergelijke zullen steeds ten laste zijn van de huurder. Bij weigering van de inhoud van de container of een gedeelte ervan door de verwerkingsinstantie zullen wij het afval voor rekening van de huurder laten verwerken bij een andere instantie of uitsluitend naar onze keuze, dit afval op uw adres terug bezorgen, alle kosten ten laste van de huurder.

4. Vanaf het ogenblik dat de container ter beschikking van de huurder ter beschikking wordt gesteld, is de huurder verantwoordelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de container, schade aan derden of eigen schade, wat ook de oorzaak weze. De huurder zal bijgevolg zorg dragen volgens het principe van een goede huisvader.

5. De huurder dient persoonlijk in te staan voor de aanvraag van de nodige vergunningen voor het plaatsen van de container. De huurder zal aansprakelijk zijn voor elke tekortkoming aan de administratieve verplichtingen terzake en er alleen de gevolgen van dragen.

6. De huurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen en in stand houden van de verlichting en signalisatie van de container. De betreffende benodigdheden worden op vraag van de huurder door ons ter beschikking gesteld. In dergelijk geval zal de huurder de verlichting en signalisatie aan ons onbeschadigd terug bezorgen. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal van dit materiaal eveneens volgen het principe van een ‘ goede huisvader ‘.

7. De huurder dient alle wetten en reglementering die op het plaatsen van de container van toepassing zijn te respecteren. De door ons op de door de huurder aangewezen plaats neergezette container mag enkel worden verplaatst door onze diensten op een nieuwe door de huurder aan te duiden plaats. Kosten in dit verband worden door ons apart gefactureerd.

8. De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het overladen van de container, zowel in gewicht als volume. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade en kosten voortvloeiend uit de plaatsing van de container op moeilijk te bereiken plaatsen of bij het neerzetten of afhalen van de container.

9. Wij zijn gerechtigd eventuele schade aan de container te laten vaststellen op kosten van de huurder.

10. De container zal worden teruggegeven in de staat waarin hij voor de huurder werd ontvangen. Het goed wordt geacht in onberispelijke staat te zijn ontvangen door de huurder, behoudens schriftelijke vastlegging van de schade tussen os en de huurder bij de ontvangst van de container. Bij een voortdurend gebruik door de huurder van eenzelfde container zal de huurder instaan voor onderhoud en reiniging na iedere stortbeurt.

11. De huurder zal voorafgaandelijk aan ons kenbaar maken welke producten en afval hij in de container zal deponeren. De container mag geen andere producten en afval bevatten dan deze die aldus werden kenbaar gemaakt. Inzonderheid mogen in de container nooit betonresten, olieproducten, ontvlambare stoffen, chemische stoffen, verfresten, explosieven, dierlijk afval, batterijen en in het algemeen alle milieuonvriendelijke stoffen worden opgeslagen, tenzij, en alleen in dit geval, wij voorafgaand ons schriftelijk akkoord hebben meegedeeld. De huurder houdt steeds de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de container tot na de controle en aanvaarding ervan door de verwerkingsinstanties.

12. Beschadigingen en vernielingen aan ons materiaal toegebracht zijn voor rekening van de huurder. Schadegevallen moeten aan ons gemeld worden binnen de 48 uur.

13. Het is de huurder in geen geval toegestaan de container ter beschikking van derden te stellen onder gelijk welke vorm (gratis, verhuren en dergelijke). Tevens mogen geen wijzigingen aan de container worden aangebracht.

14. De deuren van de container moeten bij afhaling goed gesloten zijn.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele kosten in dit verband.

15. De hierboven vermelde algemene voorwaarden en de door ons schriftelijke bevestigde afwijkingen hierop, kunnen geen nadelige erkentenis inhouden; indien dit wel het geval is, is dit per vergissing en wordt ze als niet bestaande beschouwd.

16. Facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders werd bedongen. Vanaf 1 maand na de factuurdatum zal iedere factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar en EUR 5 forfaitaire administratiekost. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld binnen de maand van factuurdatum wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% schadevergoeding met een minimum van 125 EURO. Door het niet betalen van een factuur binnen de maand na factuurdatum worden alle andere onbetaalde facturen onmiddellijk en gezamenlijk opeisbaar. In geval van wanbetaling van 1 of meerdere facturen heeft VINDEVOGEL BVBA het recht verdere prestaties te schorsen en/of de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant het recht heeft op een schadevergoeding.

17. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

18. In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde, de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde en de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

19. Indien andere voorwaarden – in uitzondering – niet van toepassing zijn van onze algemene voorwaarden, dienen deze schriftelijk aangevraagd te worden bij directie, pas na schriftelijk akkoord van directie gelden dan ook uw aangepaste voorwaarden

GDPR Regelgeving

Privacy- en cookiebeleid van Vindevogel BVBA

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites van Vindevogel BVBA en de vennootschappen verbonden met Vindevogel BVBA is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Bedrijvenpark Coupure 4, 9700 Oudenaarde.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

 1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
  2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
  3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
  4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
  5. Welke cookies gebruikt XXX?
  6. Wat met links naar andere websites en sociale media?
  7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  8. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 24 februari 2021 gewijzigd.

 1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van Vindevogel BVBA. https: www.containers-vindevogel.be

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mieke Goemaere is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 2. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het product of diensten waarin u interesse heeft.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 1. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Vindevogel BVBA en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Vindevogel BVBA om u te informeren over haar activiteiten.

 1. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt Vindevogel BVBA?

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Vindevogel BVBA om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

 1. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Vindevogel BVBA mag uw gegevens niet delen met andere vennootschappen. Daarnaast doet Vindevogel BVBA wel een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

 

 1. Welke cookies gebruikt Vindevogel BVBA?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

Vindevogel gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
 • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google Data Studio cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

 

 1. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Vindevogel BVBA kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Vindevogel BVBA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Vindevogel BVBA website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. Vindevogel BVBA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

 

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Vindevogel BVBA streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

 1. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Vindevogel BVBA worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@containers-vindevogel.be of per post op het bovenvernoemde adres. Vindevogel BVBA kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@containers-vindevogel.be .U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart